Morgus


Morgus

Jaké jsou nejčastější nešvary motorkářů


Na silnicích se můžeme setkat s velkou spoustou nejrůznÄ›jších dopravních prostÅ™edků. Každý z nich má pÅ™itom své zvláštnosti a také chyby, které jejich Å™idiÄi dÄ›lají. To platí i o motorkách. PrávÄ› motorkáři totiž Äasto způsobují zejména u Å™idiÄů osobních Äi nákladních aut znaÄnou frustraci, a to z dobrých důvodů.

 

motorka v garáži

 

Tím hlavním je rychlá jízda spojená s bezhlavým pÅ™edjíždÄ›ním. Mnoho motorkářů má pÅ™edstavu, že jelikož je jejich stroj v porovnání s klasickým autem malý, vejde se v podstatÄ› vÅ¡ude, i do mezery mezi dvÄ›ma auty. To je vede k tomu, že využívají každou skulinu k tomu, aby se dostali dopÅ™edu. O tom, že to Äasto konÄí tragicky, asi není tÅ™eba hovoÅ™it.

 

Bohužel Äasto zde panuje pÅ™edstava, že auta jsou v podstatÄ› jen objekty, kterým je nutné se na své cestÄ› vyhnout. Není asi potÅ™eba říkat, že zvláštÄ› silnÄ›jší motorky snadno dosáhnou vysokých rychlostí, a jako takové je automobily v podstatÄ› zpomalují. Málokdo z nich si uvÄ›domuje, že pravidla silniÄního provozu, vÄetnÄ› maximální povolené rychlosti, platí i pro nÄ›.

 

auto po dopravní nehodě

 

Dalším problémem bývá menší viditelnost motorek. Jelikož nezabírají tolik prostoru, může se snadno stát, že se dostanou do „slepého místa“ Å™idiÄe jedoucího pÅ™ed nimi. Ten proto nemůže na chování motorky reagovat, jelikož ji vůbec nevidí. I na to je potÅ™eba dát pozor, zvláštÄ› pÅ™i pÅ™edjíždÄ›ní.

 

ÄŒastým neÅ¡varem je také nedávání signálu o zmÄ›nÄ› smÄ›ru. To je vÅ¡ak důležité, pokud se chceme vyhnout zmatku a z nÄ›j plynoucím nebezpeÄným situacím. Pro každý dopravní prostÅ™edek, jedoucí po silnici, totiž platí, že by úmysly jeho Å™idiÄe mÄ›ly být pro ostatní úÄastníky provozu jasnÄ› Äitelné. A právÄ› smÄ›rová svÄ›tla jsou jednou z vÄ›cí, které nám v tom znaÄnÄ› pomáhají.

 

SamozÅ™ejmÄ›, zdaleka ne vÅ¡ichni Å™idiÄi motorek jsou takoví. AvÅ¡ak tÄ›ch je v souÄasnosti na naÅ¡ich silnicích menÅ¡ina. VÄ›tÅ¡ina z nich touží pÅ™edvést, jak silný mají stroj, pÅ™iÄemž si prakticky nepÅ™ipouÅ¡tí nebezpeÄí. A následky pak na sebe Äasto nenechají dlouho Äekat.